Gaarne alle vragen beantwoorden

De Hollandsche Molen stelt zich ten doel om ieder kind in de basisschoolleeftijd minimaal één maal op een molen te ontvangen. Het onderwerp molens past bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de realisatie van een educatief project, gericht op het bezoeken van een molen met bijbehorende voorbereiding in de klas, stelt het Molenfonds subsidie beschikbaar. Voor meer informatie: https://molenfonds.nl/aanvraag-educatie/.

Met het onderstaande formulier kunt u een subsidie aanvragen. De volgende voorwaarden zijn daarbij van kracht:
1. Het betreffende project betreft het bezoeken van één of meerdere molens door kinderen van een basisschool.
2. Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen gedaan worden door:
a. Basisscholen;
b. Molenaars en/of moleneigenaren;
c. Maatschappelijke organisaties die zich richten op educatie (bv. scouting, dorpsverenigingen, etc.).
3. Het gebruik maken van educatief materiaal van De Hollandsche Molen is geen voorwaarde, maar wordt wel gewaardeerd en gestimuleerd.
4. Het educatief materiaal van De Hollandsche Molen is gratis te bestellen met bijgaand formulier. Bestelde materialen zijn uitsluitend bestemd voor het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
5. De financiële bijdrage uit het Molenfonds voor educatieve projecten bedraagt maximaal € 5.000.
6. Alleen directe kosten verbonden aan een educatief project worden gesubsidieerd, bv. kosten van educatief materiaal te gebruiken door molenaar en/of school, vervoerskosten, eten en drinken voor de kinderen, etc. Uitvoerings- en personele kosten zijn niet subsidiabel.
7. Voor het aanvragen van een subsidie dient onderstaand formulier. Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
8. Aanvragen worden beoordeeld door het bureau van de vereniging. De aanvrager krijgt binnen 6 weken bericht over de subsidietoekenning.
9. Het project wordt binnen een jaar na toekenning van de subsidie uitgevoerd.
10. De aanvrager stuurt het Molenfonds na het gereed komen van het betreffende project:
a. Beknopt verslag van de realisatie, bij voorkeur vergezeld van foto’s, filmpjes, berichten in de pers, sociale media, etc.
b. Financiële verantwoording in de vorm van een overzicht van gemaakte kosten. Hiervoor ontvangt de aanvrager t.z.t. een formulier. Dit ingevulde formulier dient vergezeld te zijn van kopieën van rekeningen en betalingsbewijzen.
11. Aanvraag en verantwoording dienen digitaal te worden aangeleverd.
12. Na ontvangst van het onder 10. genoemde, wordt de subsidie binnen vier weken uitbetaald.

Formulier aanvragen subsidie educatie