Educatie project indienen

Voor toekenningen uit het Koos Andriessen Moleneducatiefonds (KAM) gelden de volgende voorwaarden.

1. Het Koos Andriessen Moleneducatiefonds (KAM) is als fonds op naam onderdeel van het Molenfonds. Het Molenfonds beheert het KAM en verzorgt de gehele procedure van aanvragen tot en met uitbetaling.
2. Het KAM staat open voor financiële bijdragen van derden en wordt als zodanig ook op de website van het Molenfonds genoemd.
3. Het Molenfonds kan bijdragen toekennen voor educatieve projecten gericht op het bezoeken van molens door kinderen van basisscholen. Deze projecten passen binnen de doelstelling van het project Ieder kind naar de Molen van De Hollandsche Molen.
4. Het bureau van de vereniging kan bij de directie van De Hollandsche Molen kan ook andere projecten voor financiële ondersteuning voordragen, die gericht zijn op educatie en innovatief van karakter zijn.
5. Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen gedaan worden door:
a. Basisscholen;
b. Molenaars en/of moleneigenaren;
c. Maatschappelijke organisaties die zich richten op educatie (bv. scouting, dorpsverenigingen, etc.).
6. Het gebruik maken van educatief materiaal van De Hollandsche Molen is geen voorwaarde, maar wordt wel gewaardeerd en gestimuleerd.
7. Het educatief materiaal van De Hollandsche Molen is voor scholen gratis te downloaden via de website www.molens.nl
8. De financiële bijdrage uit het Molenfonds voor educatieve projecten bedraagt maximaal € 5.000. Co-financiering is geen voorwaarde. Wel wordt gevraagd bekendheid te geven aan de toekenning uit het Molenfonds.
9. Alleen directe kosten verbonden aan een educatief project worden gesubsidieerd, bv. kosten van educatief materiaal te gebruiken door molenaar en/of school, vervoerskosten, etc. Uitvoerings- en personele kosten zijn niet subsidiabel.
10. Voor het aanvragen van een subsidie uit het Molenfonds is een formulier beschikbaar, dat te downloaden valt via de website www.molenfonds.nl. Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
11. Aanvragen worden beoordeeld door het bureau van de vereniging.
12. De directie van De Hollandsche Molen beslist over toekenningen voor educatieve projecten uit het Molenfonds. De aanvrager ontvangt binnen zes weken nadat de volledige aanvraag is ontvangen bericht of een subsidie wordt toegekend.
13. Het project wordt binnen een jaar na toekenning van de subsidie uitgevoerd, tenzij anders is overeen gekomen.
14. De aanvrager stuurt het Molenfonds na het gereed komen van het betreffende project:
a. verslag van de realisatie, bij voorkeur vergezeld van foto’s, filmpjes, berichten in de pers, etc. Dit materiaal kan vrij van rechten door De Hollandsche Molen worden gebruikt voor promotiedoeleinden.
b. financiële verantwoording in de vorm van een overzicht van gemaakte kosten. Het Molenfonds kan desgewenst kopieën van rekeningen en betalingsbewijzen opvragen.
15. Na ontvangst van het onder 12. genoemde, wordt de subsidie binnen vier weken uitbetaald.
16. De Hollandsche Molen evalueert na een jaar het verlenen van subsidies voor educatieve projecten uit het Molenfonds en betrekt bij voorkeur externe deskundigen bij deze evaluatie. Op grond hiervan kunnen de voorwaarden aangepast worden.